hyt

RADIOS ANÁLOGOS

TC-320

Radio portátil análogo TC-320 2W UHF

TC-508

Radio portátil análogo TC-508 VHF / UHF

TC-518

Radio portátil análogo TC-518 VHF / UHF

TC-580

Radio portátil análogo TC-580 VHF/UHF

TM-610

Radio móvil análogo TM-610 VHF/UHF

TM-628

Radio portátil móvil TM-628 VHF/UHF