KH1080P8BW

Modelo: KH1080P8BW
Marca: HIKVISION
Código SAT: 46171600